eHälsalyftet avslutat och utvärderat efter 3,5 år

eHälsalyftet är ESFs största projekt i Sverige och har haft 3 625 dialogseminarier och 34 438 deltagare vilket tillsammans gett 92 563 utbildningstimmar. Projektet har därmed nått 17 425 unika medarbetare som deltagit i ett till fyra dialogseminarium under perioden.

Utöver deltagarna i dialogseminarier så har ehälsalyftets arbetssätt kring kompetensutveckling även omfattat de totalt 556 medarbetare som har arbetat i projektet i rollerna utvecklingsledare och processhandledare. Här kan du läsa en summering och ta del av slutrapporterna.

Vår metod och modell

eHälsalyftet har använt metoden dialogseminarium och en nätverksmodell för lärande. Dialogseminarierna har letts av lokala utvecklingsledare och processhandledare från de deltagande organisationerna (SLSO, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska universitetssjukhuset). Projektdeltagarna har i första hand varit klinisk personal: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinsk personal samt vårdadministratörer.

eHälsalyftet har delfinansierats av Europeiska Socialfondens (ESF) och är det hittills största ESF-projektet i Sverige. Projektet har pågått mellan januari 2016 och juni 2019.

Dialogseminarierna har haft fyra olika gemensamma teman/innehåll:

  1. eHälsotjänster via 1177 och Journal via nätet
  2. Patientprocesser och strukturerad vårddokumentation
  3. Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) med workshops
  4. Förberedelser för FVM - vad kan vi göra här och nu med de verktyg vi redan har?

Hur har det gått?

eHälsalyftet har sedan starten utvärderats löpande av Ekan Management AB, som levererat avstämningsrapporter efter varje avslutat tema. Projektet har därmed haft möjlighet att anpassa och utveckla arbetet inom projektperioden.
eHälsalyftet har totalt haft 3 625 dialogseminarier och 34 438 deltagare vilket tillsammans gett 92 563 utbildningstimmar. Projektet har därmed nått 17 425 unika medarbetare som deltagit i ett till fyra dialogseminarium under perioden. Över 10 700 medarbetare från SLSO har deltagit. Utöver deltagarna i dialogseminarier så har ehälsalyftets arbetssätt kring kompetensutveckling även omfattat de totalt 556 medarbetare som har arbetat i projektet i rollerna utvecklingsledare och processhandledare.

eHälsalyftet har haft högt ställda mål, bland annat att minst hälften av deltagande organisationers medarbetare från respektive yrkeskategori skulle delta i fyra dialogseminarier och att deltagarna skulle följa den ålders- och könsfördelning som finns inom organisationerna. Trots att projektet har genomfört så många dialogseminarier och haft så många deltagare så uppnåddes inte de kvantitativa målen fullt ut. De kvalitativa projektmålen och effektmålen har uppnåtts helt eller delvis och utöver dessa resultat har utvärderingen visat på ytterligare positiva effekter och synergier.

Utvärderingen visar att dialogseminarium är ett bra sätt att lära sig mer om eHälsa. När det gäller kompetens avseende eHälsa så finns det en signifikant ökning av kännedomen om eHälsa hos medarbetarna efter att de har deltagit i dialogseminarier. De känner sig trygga och upplever att de fått ökat självförtroende avseende eHälsa. Kompetensutvecklingsinsatsen har varit så omfattande att kunskaperna spridits även till medarbetare som inte deltagit i själva dialogseminarierna. Projektet har också bidragit till att lägga grunden för ett mer resurseffektivt arbetssätt kopplat till eHälsa. Förståelsen för andra yrkesgruppers arbetssituation har ökat. Det har dock varit en utmaning för många att frigöra tid från det kliniska arbetet, inte minst på akutsjukhusen med dygnet runt-verksamhet.

Viktigt med förankring och lokal anpassning

Dialogseminariemetoden och nätverksmodellen har fungerat bäst på de ställen där arbetet med eHälsalyftet varit väl förankrat hos cheferna. Andra framgångsfaktorer har varit tvärprofessionaliteten i dialogseminarier och nätverksträffar samt den lokala anpassningen av seminariematerialet. Den långa projektperioden och kontinuiteten med regelbundna nätverksträffar och dialogseminarieperioder har bidragit till en ökad förståelse för eHälsa och gett förutsättningar för förändring i organisationerna. Det finns en stor trovärdighet i att det är medarbetare och inte chefer som för fram förändringsbudskap. En styrka med eHälsalyftet är att det varit möjligt att nå ut med ett gemensamt budskap till så många medarbetare.

Nätverksmodellen med dialogseminarier har fungerat väl och varit uppskattad som metod för kompetensutveckling. Möjligheten att samtala med kollegor inom och mellan yrkeskategorier har lyfts fram som något mycket positivt. Även de medarbetare som inte deltagit i dialogseminariet blir delaktiga när kollegor fortsätter dialogen och delar med sig av tankar och exempel från seminariet.

Nätverksmodellen i sig är en framgångsfaktor då den skapar lärande på flera nivåer. Det är inte bara deltagarna i dialogseminarier som fått kompetensutveckling. Utvecklingsledare och processhandledare har också fått ökad eHälsokompetens. De har dessutom fått träning i att leda grupper, utveckla sina ledaregenskaper samt fått ett utökat nätverk och ökad förståelse för förändringsledning. De här personerna är viktiga för organisationerna då de har fått en gedigen kunskap som övriga medarbetare/enheter fortsättningsvis kan dra nytta av. De kommer även att vara kvar i organisationerna som bärare av hela modellen efter att projektet avslutats.

Flera positiva följdeffekter

Det har också skett ett lärande mellan organisationerna i och med att processhandledarna har haft möjlighet att byta erfarenheter med varandra under organisationsövergripande nätverksträffar. En synergieffekt är att medarbetare och chefer fått inspiration till att införa nya verktyg och arbetssätt efter att ha tagit del av exempel från andra organisationer under dialogseminarierna. En annan positiv effekt av dialogseminarierna och nätverksträffarna är att det har skett ett förbättringsarbete i verksamheterna då idéer och förslag från dialogseminarierna tas om hand och förs vidare och åtgärdas. Detta skapar en känsla av delaktighet hos medarbetarna och bidrar till verksamhetsutveckling.

Det unika med projektet är att en gemensam kompetens i eHälsa har utvecklats tillsammans på en gemensam arena.

Hur gjordes utvärderingen?

Utvärderarna har gjort en enkätundersökning där medarbetare som har deltagit vid dialogseminarium fått möjlighet att besvara ett antal frågor. Utvärdering har också gjorts genom intervjuer med medarbetare, utvecklingsledare, processhandledare, projektledningen samt styrgruppens medlemmar. Inför slutrapporten har intervjuer genomförts med representant för Svenska ESF-rådet samt ledningsrepresentanter. Utvärderingen har också skett genom deltagande observation, det vill säga att utvärderarna har suttit med vid dialogseminarierna och observerat vad som händer i rummet utifrån en given frågemall.

Statistik kopplat till projektet har löpande sammanställts av projektledningen utifrån deltagarlistor som skickats in från deltagande organisationer. På så sätt har utvärderarna fått data över aktuell åldersfördelning, yrkeskategori, könsfördelning samt graden av tvärprofessionella seminarier som genomförts för varje givet tema.

Läs mer om eHälsalyftet i slutrapporterna. Projektteamet tackar alla som deltagit i eHälsalyftet! 

Från vänster: Eva Pilsäter Faxner (projektägare) , Cecilia Borgström (projektledare), Cecilia Björzén (projektekonom), Anja Schultz (projektadministratör) och Tony Brydner (projektkommunikatör)

Text: Cecilia Borgström
Foto, projektteamet: Ewy Hammarstedt
Foto, collage: Yanan Li

Publicerad 2019-08-21