Ordlista

Här samlar vi begrepp och termer som frekvent återkommer i projektdokument, arbetsmaterial och moduler med mera.

APT: Arbetsplatsträff.

Dialogseminarier: Dialogseminarier är den metod som, tillsammans med nätverk för utvecklingsledare och processhandledare, används i eHälsalyftet. Dialogseminarier är ett sätt att tillsammans lära oss nytt och ha dialog om hur vi ska använda det nya i vårt dagliga arbete. Innehållet i dialogseminarierna samordnas och beslutas av verksamheten.

eHälsa: Det finns en del olika definitioner på vad e-hälsa är, men den vi använder och tycker är bäst kommer från Socialstyrelsen:
"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa".

Tre återkommande teman inom e-hälsa är:

  • Kommunikation. E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter.

  • Tillgänglighet. E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare.

  • Verksamhet. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket leder till säkrare vård.

ESF: Europeiska social fonden, delfinansierar eHälsalyftet.

FHS: Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Landstinget har tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvården som nu genomförs. Det är en satsning på totalt 42 miljarder kronor som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Invånartjänster: Tjänster för allmänheten, patienter, brukare och anhöriga. Tjänsterna ger ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, underlättar kontakten med vården och ger bättre möjlighet till självservice och delaktighet.

Lärandeseminarium: Seminarium för utvecklingsledare, processhandledare och chefer där projektet presenteras. Kan liknas vid en kick-off.

NPÖ: Nationell patientöversikt.

Nätverk: Nätverk för utvecklingsledare respektive processhandledare som träffas regelbundet. Syftet är att utbyta erfarenheter mellan enheter, reflektera över innehåll i dialogseminarieteman samt stödja varandra i att leda dialogseminarier.

Processhandledare: Processhandledarna samordnar och leder arbetet i de olika
utvecklingsledarnätverken.

SLSO: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är den förvaltning inom Stockholms läns landsting som har ansvar för den landstingsägda hälso- och sjukvården utanför akutsjukhusen.

Styrgrupp: Ledningsrepresentanter från Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Utvecklingsledare: Utvecklingsledarna leder sina arbetskamrater i dialogseminarierna.

Vårdinformationsmiljö: Samverkan mellan olika vårdgivare, system och mellan vårdgivare och patient genom digitala tjänster.