eHälsalyftet

Många samhällsområden har lyckats ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och på så vis skapat genomgripande förändringar. Hälso- och sjukvården är ett sådant område där behovet av förändring och modernisering är stort.

Bakgrund

Tiden för kompetensutveckling är ofta svår att finna i en vårdverksamhet med knappa resurser. För att möta allmänhetens kravbild och på bästa vis nyttja digitaliseringens möjligheter behöver medarbetare inom hälso-och sjukvården lyfta sin e-hälsokompetens.

År 2015 ansökte Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset om stöd för att genomföra eHälsalyftet. eHälsalyftet pågår mellan 2016-2019 och delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), projektet är en del av ett stort pågående förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 

eHälsalyftet bygger på en lärandemodell med dialogseminarium. Under ett dialogseminarium träffas medarbetare från olika yrkeskategorier i en grupp om 10-12 personer för att dialogisera kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

eHälsalyftet är en del av ett pågående utvecklingsarbete inom landstinget och arbetet med framtidens hälso- och sjukvård och framtidens vårdinformationsmiljö. eHälsalyftet är en SLL-gemensam satsning som syftar till att vidareutveckla e-hälsokompetensen hos hälso- och sjukvårdens medarbetare. 

Deltagande organisationer

  • Danderyds sjukhus AB
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Södersjukhuset AB

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) delfinansierar eHälsalyftet vilket ställer krav på korrekt redovisning och synliggörande.

Varje år beviljar Europeiska socialfonden (ESF) stöd till olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till ökad sysselsättning och kompetensutveckling. 2016 beviljade ESF stöd till genomförandet av eHälsalyftet, en kompetensutvecklingsinsats för att vidareutveckla medarbetares kunskap om ehälsa.

eHälsalyftet är ett SLL-gemensamt initiativ där både följande organisationer deltar: Danderyds sjukhus AB, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB.

Projektledningen har regelbundna avstämningsmöten med ESF för att säkerhetsställa att de krav och regler som upprättats följs.

Vid samtliga arbetsmöten, dialogseminarium och övriga sammankomster inom ramarna för projektet ska en EU-flagga finnas väl synlig. Allt skriftligt material och presentationer inom eHälsalyftet ska följa de mallar som finns utarbetade för projekt finansierade av ESF.

Projektets värdegrund

eHälsalyftet arbetar utifrån horisontella principer som rör tillgänglighet, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering. 

Alla projektdeltagare ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det ska vara högt i tak där alla vågar och får möjlighet att uttrycka sin åsikt.