Processhandledare och utvecklingsledare

Processhandledare och utvecklingsledare (PHL-UL) leder arbetet med eHälsalyftet ute på organisationerna.

Utöver uppdraget som utvecklingsledare ingår följande i uppdraget som processhandledare:

 • Vara sammankallande och leda nätverksgrupper med utvecklingsledare.
 • Ansvara för att sammanfatta behov och önskemål som framkommer vid dialogseminarierna och återkoppla detta till närmaste verksamhetsledning.
 • Deltar i och leder vid behov arbete med att skapa stödmaterial till dialogseminarietema.
 • Deltar i nätverksgrupper med andra processhandledare.
 • Vid behov leda dialogseminarier för chefer inom sin verksamhet.
 • Attestera tidrapporter från utvecklingsledare i sitt/sina nätverk enligt gällande rutiner.

Utvecklingsledarnas huvudsakliga uppgifter är att:

 • Leda dialogseminarier för medarbetare inom sin verksamhet.
 • Planera och följa upp dialogseminarier inom sin verksamhet.
 • Ansvara för att rapportera arbetade timmar samt deltagarnärvaro vid dialogseminarium enligt gällande rutiner.
 • Ansvara för att sammanfatta behov och önskemål som framkommer vid dialogseminarierna och återkoppla detta till närmaste processhandledare/verksamhetens ledning.
 • Deltar, inför varje nytt dialogseminarietema, i nätverksgrupper tillsammans med andra utvecklingsledare.
 • Delta vid lärandeseminarium inom eHälsalyftet.