Utvärdering

eHälsalyftet pågick mellan 2016-2019, både under och efter projektets slut pågår en omfattande utvärdering.

EHälsalyftet utvärderas med hjälp av enkäter och intervjuer och avstämning sker dels efter varje avslutat tema och dels försök att identifiera långsiktiga effekter. 

Avstämningsrapport efter varje avslutat tema

eHälsalyftet utvärderas av Ekan AB som genomför en så kallad lärande utvärdering. Ekan tillämpar enkätundersökningar, intervjuer med projektdeltagare och deltagande observationer för att säkerhetsställa att projektet når sina uppsatta mål. Ekan presenterar en omfattande avstämningsrapport vid varje avslutat tema. Projektledning har också kontinuerliga avstämningsmöten med Ekan för att se hur det går ute i organisationerna.

Identifiera resultat och långsiktiga effekter

Karolinska institutet (KI), genomför en utvärdering där fokus riktas mot att försöka identifiera resultat och långsiktiga effekter av kompetensutvecklingsinsatsen. KI använder sig främst av enkätundersökning som arbetsmetod. 

Tema 1
Utvärderingen av tema 1 är färdig och här kommer rapporterna från våra utvärderare, Ekan AB och Karolinska Institutet (CES). I rapporterna har utvärderarna skrivit om de allra viktigaste resultaten som har fångats upp under tema 1 genom enkätsvar, intervjuer och deltagande observationer. I avstämningsrapporten från Ekan finns även rekommendationer till projektet. Lärande utvärdering är en oerhört viktig del för att vårt arbete ska bli så bra som möjligt och det är viktigt att vi tar till oss de lärdomar som framkommer. KI:s rapport efter tema 1

Tema 2
Ekans avstämningsrapport från tema 2 är färdigställd. I rapporten utvärderas projektmålen i eHälsalyftet genom enkätutskick, gruppintervjuer och deltagande observationer.

Tema 3
Ekan har slutfört avstämningsrapporten från tema 3 och sammanställt resultatet från enkätutskick, intervjuer och deltagande observationer. Innehållet till dialogseminarierna i tema 3 som bestått av en introduktion till Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM SLL) har uppfattas som givande av seminariedeltagarna. Läs hela rapporten från tema 3

Projektledningen och Ekan har tagit fram två sammanfattande versioner av utvärderingen från tema 3 som vänder sig till chefer och utvecklingsledare/processhandledare i eHälsalyftet. Läs mer nedan: 


Slutrapport
Ekan har nu publicerat sin slutrapport. Läs slutrapporten här.